Four lessons on Randstad-Holland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4995/vlc.2014.3227

Keywords:

mobility, urban network, metropolis, Randstad-Holland, the Netherlands

Abstract

The Dutch delta, at the confluence of the courses of the Rhine, Meuse and Scheldt rivers, is the paradigmatic territory of networks from the earliest stages of the human settlement. In an unsteady landscape, made up of a mosaic of marshes, bogs and sand dunes; irrigated by a maze with rivers, streams and canals; transportation network is the element that strengthens and unites the urban structure for centuries. This article discusses the integration of the Dutch transport network and the urban network from four noted episodes in the history of mobility in the Netherlands: the Trekvaarten [towpaths], the Oude Lijn [Old railway line], the Halsketting [nodal corridor], and finally, the intermodal center Zuidas-Amsterdam. The aim of this article is to show how the development of the Dutch urban network is conditioned by structural changes in the transportation network, and how the evolution of the urban mobility system determines simultaneously both: regional and local spheres. Ultimately, four lessons in mobility and urbanity in the Randstad-Holland that take the case of study further and are a model in the development of an integrated metropolitan system.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Joan Moreno, Universitat Politècnica de Catalunya

Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, ETSAB (UPC-BarcelonaTech)

References

ALPERS, Svetlana. The art of describing: Dutch art in the seventeenth century. Chicago: The University of Chicago Press, 1984. 273 p. ISBN: 02-2601-513-0

BOELENS, L. (ed.); et al. Compacte stad extended: agenda voor toekomstig beleid, onder-zoek en ontwerp [Ciudad compacta extendida: agenda para la política futura, la investiga-ción y el diseño]. Ovink, Henk (ed. Serie); Wierenga, Elien (ed.); Open book (trad.). En: Design and Politics. Rotterdam: 010 Publishers, 2011. 352 p. núm. 4. ISBN: 978-90-6450-747-2

BOS, P., et al. De bosatlas van de Nederland. Groningen (Nederland): Wolters-Noordhoff, Atlasproducties, 2007. 560 p. ISBN: 978-90-0112-231-7

BOUWER, I. “Fixing the link: creating a strong, vital and attractive link between the Dutch central railway station and city centre”. Director: Remon Rooij, Stevan van der Spek. Tesis de master. Delft university of technology, Nederlandse Spoorwegen, 2010. 249 p.

BRAND, N. “De opkomst van de Randstad: een verkenning volgens de rank-size rule (11de-21ste eeuw)” [El futuro del Randstad: una exploración de acuerdo con la clasifica-ción por tamaño, del siglo XI al siglo XXI]. En: OverHolland - architectonische studies voor de Hollandse stad [OverHolland: estudios arquitectónicos para la ciudad holandesa]. TU Delft. Amsterdam: Uitgeverij SUN. 2010, núm. 9, p. 69-81. ISBN: 978-90-8506-736-8

BRAND, N. “Waterwegen en stedelijke belangen: de invloed van infrastructuur op het Hollandse stedenpatroon (1200-1560)” [Cursos de agua e intereses urbanos: la influencia de la infraestructura en el patrón urbano holandés entre 1200 y 1560]. En: OverHolland - architectonische studies voor de Hollandse stad [OverHolland: estudios arquitectónicos para la ciudad holandesa]. TU Delft. Amsterdam: Uitgeverij SUN. 2011, núm. 10-11, p. 127-147. ISBN: 978-90-8506-737-5

CAVALLO, R. “Spoorwegen in de Hollandse stad” [Zonas ferroviarias en la ciudad ho-landesa]. En: OverHolland - architectonische studies voor de Hollandse stad [OverHolland: estudios arquitectónicos para la ciudad holandesa]. TU Delft. Amsterdam: Uitgeverij SUN. 2011, núm. 5, p. 42-59. ISBN: 978-90-8506-408-4

DINGS, M. “Historisch perspectief 1900-2010” [Perspectiva histórica 1900-2010]. Ovink, Henk (ed.); Wierenga, Elien (ed.). En: Ontwerp en politiek [Diseño y política]. Rotterdam: 010 publishers. 2009, núm. 1, p. 11-158. ISBN: 978-90-6450-701-4

DUINEN, Lianne van. Planning imagery: the emergence and developments of new plan-ning concepts in Dutch national spatial policy. [s.l.] (Nederland): Lianne van Duinen, 2004. 332 p. ISBN: 90-9018-337-X

ENGEL, H; et al. “Twaalf eeuwen ruimtelijke transformatie in het westen van Nederland in zes kaartbeelden: landschap, bewoning en infrastructuur in 800, 1200, 1500, 1700, 1900 en 2000” [Doce siglos de transformación espacial en el oeste de los Países Bajos en seis planimetrías: paisaje, ocupación e infraestructura en el 800, 1200, 1500, 1700, 1900 y 2000]. En: OverHolland - architectonische studies voor de Hollandse stad [OverHolland: estudios arquitectónicos para la ciudad holandesa]. TU Delft. Amsterdam: Uitgeverij SUN, 2011. Núm. 10-11, p. 5-125. ISBN: 978-90-8506-737-5

FILARSKI, R.; Mom, Gijs. Van transport naar mobiliteit: de transportrevolutie (1800-1900) [Del transporte a la movilidad: la revolución del transporte (1800-1900)]. Zutphen (Nederland): Warlburg, 2008. vol. 1, 480 p. ISBN 90-5730-450-3

FILARSKI, R.; Mom, Gijs. Van transport naar mobiliteit: de mobiliteitsexplosie (1895-2005) [Del transporte a la movilidad: la explosción de la movilidad (1895-2005)]. Zutphen (Nederland): Warlburg, 2008. vol. 2, 477 p. ISBN 90-5730-451-1

GEMEENTE AMSTERDAM. Visie Zuidas: vastgesteld door de gementeraad op 9 septem-ber 2009 [Visión del Zuidas: aprobada por el Ayuntamiento el 9 de septiembre de 2009]. Amsterdam: Dienst Ruimtelijke Ordening DRO, ARUP London, 2009. 103 p.

GLAUDEMANS, M. Amsterdams Arcadia: de ontdekking van het acherland. Nijmegen: SUN, 2000, 198 p. ISBN: 978-90-6168-587-6

HALL, P.; Pain, Kathy. Polycentric metropolis: learning from mega-city regions in Eu-rope. London: Earthscan, 2006. 228 p. ISBN: 978-18-4407-329-0

HALL, P. The world cities. 3ª edición. London: Weidenfeld & Nicolsonm 1984. 276 p. (1ª edición: London: World university library, Weidenfeld & Nicolson, 1966), p. 88-89.

HAMERS, D.; Nabielek, Kersten. Bloeiende bermen: verstedelijking alngs de snelweg [Arcenes prósperos: urbanización a lo largo de la carretera]. Rotterdam: NAi uitgevers, 2006. 207 p. ISBN: 90-5662-476-8

MEYER, H. Atlas of Dutch water cities: Hooimeijer, Fransje (ed.); Nienhuis, Arjan (ed.). 2ª edición. Amsterdam: Uitgeverij SUN, TU Delft, 2009. 220 p. (1ª edición, 2005). ISBN: 978-90-5875-174-4

SPEET, B. Historische atlas van Amsterdam: van veendorp tot hoofdstad. Ámsterdam: SUN, 2010, 80 p. ISBN: 978-90-8506-5586

STEENBERGEN, C.; Reh, Wouter; Nijhuis, Steffen; Pouderoijen, Michiel. The polder atlas of the Netherlands: pantheon of the lowlands. Bussum (Nederland): Thoth Publis-hers, 2012. 624 p. ISBN: 978-90-6868-519-0

VÁZQUEZ, C. Urbanización y movilidad en el Randstad holandés. Climent, Luís (coord.). Madrid: Ministerio de fomento, Secretaría de Estado de infraestructuras y trans-portes, 1996. 199 p. (Serie Monografías). ISBN: 84-498-0285-7

VEENENDAAL, G. Spoorwegen in Nederland: van 1834 tot nu [Ferrocarril en Nederland: desde 1834 hasta la actualidad]. Amsterdam: Boom, 2004. 604 p. ISBN: 90-5352-980-2

VELDHUIS, W.; Paebens, Inge. Atlas van de snelwegomgeving: handreiking bij de struc-tuurvisie voor de snelwegomgeving [Atlas del medio de la carretera: guía para la orde-nación del entorno de la carretera]. Breda (Nederland): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer VROM, 2009. 223 p. ISBN: 978-90-814455-1-1

VEN, G. van de. Man-made lowlands: history of water management and land reclamation in the Netherlands. 4ª ed. rev. Utrecht: Uitgeverij Matrijs, 2004. 432 p. (1ª edición, 1993). ISBN: 90-5345-191-9

VENHOEVEN, T.; van de Boomen, Tijs. De mobiele stad: wisselwerking van stad, spoor en snelweg [La ciudad móvil: interacción de la ciudad, el ferrocarril y la carretera]. Rotterdam: nai010 Uitgevers, 2012. 240 p. ISBN: 978-94-6208-005-8

WAGENAAR, C. Town planning in the Netherlands since 1800: responses to enlighten-ment ideas and geopolitical realities. [Urbanismo en los Países Bajos desde 1800: res-puesta a ideas visionarias y realidades geopolíticas]. Rotterdam: 010 publishers, 2011. 639 p. ISBN: 978-90-6450-682-6

WILMS, W.; DUIN, Leen van. “Spoorzone Delft [Distrito ferroviario de Delft]. En: OverHolland - architectonische studies voor de Hollandse stad [OverHolland: estudios arquitectónicos para la ciudad holandesa]. TU Delft. Amsterdam: Uitgeverij SUN. 2007, núm. 5, p. 97-110. ISBN: 978-90-8506-736-8

WOUTER, R.; Steenbergen, Clemens; Aten, Diederik. Sea of land: the polder as an exper-imental atlas of Dutch landscape architecture. Words & Pictures (trad.). Zaanstad (Nederland): Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2007. 341 p. (1ª Edición en neerlandés: Zee van land: de droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur, 2005). ISBN: 90-71123-96-0

ZELM, D. van. Routes: de kunst van het ontwikkelen en borgen van de ruimtelijke kwaliteit van de snelweg en omgeving. [Rutas: el arte del desarrollo y consolidación de la calidad espacial de la carretera y su entorno]. Heerema, Peter (red.); Eesergroen, Locus (red.). Den Hag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer VROM, 2008. 280 p. ISBN: 978-90-9023603-2

Published

2014-10-23

Issue

Section

Research articles
Received 2014-08-01
Accepted 2014-08-05
Published 2014-10-23