Política de dades d'investigació

Les dades de recerca inclouen tots els documents diferents de la publicació científica, és a dir, de l'article a publicar, que s'han utilitzat o s'han produït en el curs de la investigació científica presentada i que s'utilitzen com a prova en el procés de recerca, o que són comunament acceptats a la comunitat investigadora com a necessaris per validar les conclusions i els resultats de la recerca.

L'accés a les dades és necessari per garantir la verificació i la reproductibilitat dels resultats presentats.

S'haurà de tenir en compte:

  • La protecció de dades personals en el propi projecte i de cara a la reutilització per tercers.
  • Els aspectes ètics que afecten les dades, per garantir la integritat i confidencialitat de les persones implicades.
  • Els requisits específics exigits per les entitats finançadores.

Aquesta revista recomana als autors i autores que es dipositin aquestes dades en repositoris adequats. Els repositoris han de garantir tant la recuperació i l'accés a aquests, com la preservació a llarg termini.

El repositori triat haurà de ser un repositori FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) i en accés obert oferint:

·    directrius per a estàndards de dades

·    un doi que s'utilitzarà per relacionar-los amb l'article publicat

·    indicacions a l'usuari sobre quins termes es poden utilitzar els sets de dades dipositats en un repositori

·    utilització de llicències obertes tipus creative commnons

L'objectiu d'aquesta política és impulsar el desenvolupament científic i garantir que la investigació pugui ser validada, replicada i analitzada per a altres estudis.

Podeu consultar el Registre de repositoris de dades de recerca re3data, tenint en compte que cada repositori disposa de les seves pròpies normes de dipòsit.

A l'article s'haurà d'esmentar que s'han dipositat les dades en un repositori, facilitant una descripció del tipus de dades, el nom i l'URL del repositori, el codi identificador i les dades de la llicència d'ús i distribució. Aquesta informació haurà de figurar al final de l'article, abans del llistat bibliogràfic, sota l'epígraf 'Disponibilitat de dades dipositades'.

Les dades s'han de citar correctament, seguint un format de cites específic i han d'aparèixer amb la resta de referències bibliogràfiques de la publicació. A més de la referència bibliogràfica completa de les dades, la cita ha d'incloure l'identificador unívoc i permanent del dipòsit on s'allotgen.

Exemple de citació bibliogràfica:
Saiz de Lobado, E. i García-Delgado, B. (2022). Base de dades estudio hàbits de lectura i educació durant el COVID-19, Zenodo [Data set]. https://doi.org/10.5281/zenodo.6539705