Codi ètic i bones pràctiques

La revista ANUARI d’Arquitectura i Societat exposa les directrius sobre bones pràctiques en la publicació científica com a marc pel desenvolupament i la implementació de les seues pròpies polítiques i sistema d’ètica en la publicació. Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat selecciones els revisors sota unes directrius d’imparcialitat i professionalitat, a fi de que es puguen assegurar avaluacions justes. Els editors garanteixen als autors que se selecciona als revisors apropiats per les revisions dels seus treballs, i els lectors poden confiar en el procés de revisió per parells.

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat són conscients del treball necessari per la presa de decisions firmes i la creació de processos editorials sòlids, dissenyats per gestionar els seus interessos i fomentar un sistema de publicació eficient i sostenible, que beneficiarà a les institucions acadèmiques, als editors de revistes, als autors, a qui finança la recerca i als lectors. Les bones pràctiques en la publicació científica no es desenvolupen espontàniament, sinó que s’estableixen conscientment i es promouen activament.

Aspectes bàsics de la transparència

Els lectors tenen dret a saber qui va finançar un projecte de recerca o la publicació d’un document. Per a que puguen conèixer aquesta informació, s’inclouran als treballs totes les fonts de finançament que haja tingut el treball, de manera explícita i clarament identificades (Directrius pels autors).

Responsabilitats dels autors dels treballs

Tots els autors que es mostren al treball han d’haver contribuït activament al mateix i, en cas de ser possible, reflectir la part que ha fet cadascú. Així mateix, tots els treballs publicats han d’estar atribuïts a un o diversos autors.

ANUARI d’Arquitectura i Societat proporciona als autors unes instruccions clares on s’expliquen els conceptes d’autoria acadèmica, especificant que les contribucions deuen quedar clares. Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat demanen la declaració als autors de que compleixen amb els criteris de la revista pel que fa a l’autoria (Llista de comprovació per la preparació d’enviaments). En cas de donar-se un conflicte en l’autoria d’un treball publicat, els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat es posaran en contacte amb l’autor que reclama la seua autoria per establir la veracitat del cas. Si els editors ho estimen adient, es tancarà l’accés temporalment a l’article en qüestió, fins que es prenga una decisió final.

Els documents a publicar no deuen haver estat publicats abans

ANUARI d’Arquitectura i Societat considerarà només aquells treballs que no hagen estat publicats abans en una altra editorial i en qualsevol format. En aquest sentit, es considera que la literatura científica pot ser esbiaixada per una publicació redundant, amb conseqüències importants. ANUARI d’Arquitectura i Societat demana als autors una declaració de que l’obra presentada, sobre tot en la seua comunicació essencial, no ha estat publicada abans, i no està sent considerada per la seua publicació en altres enviaments (Directrius pels autors).

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat tenen dret a exigir un treball original i qüestionar als autors sobre si els articles d’opinió (per exemple, editorials, cartes, revisions no sistemàtiques) han estat publicats abans.

Promoure la integritat de la recerca

La mala conducta de recerca

Si els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat sospiten d’una mala conducta en la recerca duta a terme a un treball (per exemple, la generació de dades, falsificació o plagi), consultaran els autors del treball sobre el procediment desenvolupat per la recerca i aquests hauran de proporcionar quanta informació se’ls sol·licite.

La revisió per parells a vegades pot detectar indicis de mala conducta en la recerca. En aquests casos, els revisors plantejaran els seus dubtes i, de ser confirmats, es consideraran com una falta greu (per exemple, la fabricació de dades, la falsificació, la manipulació d’imatges inapropiades o plagi). No obstant, en tot cas els autors tenen dret a respondre a eixes denúncies i demostrar que les investigacions s’han dut a terme amb diligència i amb la velocitat adequada.

La protecció dels drets dels participants / subjectes de recerca

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat treballen per crear polítiques de publicació que promoguen pràctiques ètiques i responsables de recerca. Es buscaran garanties de que els estudis han estat aprovats pels organismes pertinents. Si en la recerca s’ha treballat amb dades de persones, els treballs resultants deuen anar acompanyats d’una declaració de consentiment per part de les mateixes. Els editors es reserven el dret a rebutjar el treball si hi ha dubtes sobre si s’han seguit els procediments adequats.

Si un document ha estat enviat des d’un país on no existeix un comitè d’ètica, junta de revisió institucional, o de revisió i aprovació similars, els editors utilitzaran la seua pròpia experiència per jutjar si el document deu ser publicat. En el cas de que es prenga la decisió de publicar un article en aquestes circumstàncies, s’acompanyarà d’una breu declaració on s’explique la situació. Preferentment, els editors només consideraran la publicació, tant de la informació com de les imatges, d’aquells treballs on els autors han obtingut el consentiment explícit de la persona.

El respecte de les cultures i el patrimoni

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat expressen la seua sensibilitat a l’hora de publicar imatges d’objectes que podrien tindre un significat cultura o ser causa de delicte.

Informar als lectors sobre la recerca i la publicació de la mala conducta

Els editors advertiran als lectors si s’han produït violacions ètiques. En aquests casos, ANUARI d’Arquitectura i Societat publicarà les oportunes correccions quan aquetes errades puguen afectar la interpretació de les dades i a la informació, siga quina siga la causa de l’errada. De la mateixa manera, ANUARI d’Arquitectura i Societat publicarà un escrit de rectificació si s’ha demostrat que el treball pot ser fraudulent, o si els editors tenen sospites fundades de que s’ha desenvolupat la recerca sota una mala conducta. En aquest cas, la revista publicarà una correcció com a fe d’errades o la rectificació que inclourà les paraules “Fe d’errades” o “Correcció”, es publicarà en una pàgina numerada i apareixerà a l’índex de continguts de la revista. Aquesta rectificació permetrà al lector identificar i entendre la correcció en el context de les errades comeses, o explicarà per què es va corregir l’article, o recollirà les preocupacions de l’editor sobre el contingut de l’article. Estarà vinculat electrònicament amb la publicació electrònica original.

Procés de revisió per parells

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat tenen la responsabilitat de vetllar pel procés de revisió per parells i controlar que aquest siga just. La revista ha optat pel sistema de revisió per parells que millor s’adapta a la política d’ANUARI d’Arquitectura i Societat. El nostre sistema és un procés de revisió doble cec per parells. El material que no ha estat revisat per experts estarà clarament identificat.

Si durant el procés de revisió es produeixen discrepàncies entre autor, editor i revisor, s’entendrà que aquestes es produeixen sota un esperit crític constructiu, amb la finalitat de millorar la publicació.

Els editors o membres del consell mai participen en les decisions editorials sobre el seu propi treball. Els treballs publicats pels editors o membres del Consell Editorial no es consideraran treballs originals de recerca.

Selecció i realització del procés de revisió

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat tenen la responsabilitat de garantir un alt nivell d’informació objectiva, imparcial i l’oportuna revisió per parells. Els editors revisaran la tasca desenvolupada pels avaluadors i controlaran el curs del seu treball, atenent a la qualitat i oportunitat de les seues opinions.

Es controla que els informes dels revisors siguen oportuns i constructius, se’ls reclamarà una nova revisió quan es considere que la proporcionada no és de suficient qualitat, de la mateixa manera se’ls avisarà quan queden pocs dies per complir el termini de revisió estimat.

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat exigeixen als revisors la declaració de que no tenen conflicte d’interessos amb els treballs acceptats, i en cas de donar-se, ho manifestaran a l’Editor en Cap per a que seleccione un nou revisor.

Immediatesa de la publicació

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat tenen per objecte garantir que la revisió per parells siga un procés àgil i es puga garantir un termini curt per la publicació dels treballs acceptats, sobre tot en aquells casos en que, a criteri dels editors, les troballes publicades tinguen implicacions importants. Tot i això, els autors han de ser conscients de que en el moment de la publicació, aquesta es pot veure afectada per qüestions diverses i els editors poden retenir temporalment la publicació fins que aquestes circumstàncies canvien.

Apel·lacions

Els autors tenen dret a apel·lar les decisions editorials manifestant-ho als editors a través del canal de comunicació que s’estableix en la plataforma Polipapers.

Tots els informes i documents presentats en relació a evitar la mala conducta acadèmica s’arxivaran en la plataforma Polipapers (OJS) associats a la publicació.

Conflictes d’interès

Editors, autors i revisors tenen la responsabilitat de comunicar si existeix un conflicte d’interessos pel que fa a una publicació quan aquests poden afectar a la seua capacitat per revisar l’original amb objectivitat.

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat demanen als revisors una declaració sobre els conflictes d’interessos que pogueren tindre en la revisió dels treballs assignats. Els editors entenen que aquestes declaracions deuen proporcionar informació sobre (per exemple, la propietat de la patent, propietat d’accions, consultories, honoraris per conferències), els interessos financers personals, polítics, intel·lectuals o religiosos relacionats amb l’àrea de recerca o discussió.

La independència editorial

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat respecten la independència editorial i no interfereixen en les decisions editorials. La relació entre els editors de la revista i l’editorial s’estableix mitjançant un contracte formal i un mecanisme d’apel·lació pels conflictes que pugen surgir.

L’Editorial de la Universitat Politècnica de València treballa amb els editors de la revista per establir polítiques apropiades, en particular en relació a la independència editorial, l’ètica de la recerca (incloent la confidencialitat, el consentiment, i els requisits especials per la recerca en ciències socials), l’autoria, la transparència i la integritat (conflictes d’interessos, finançament de la recerca, les normes d’informació), el flux correcte en la revisió per parells, i qualsevol altre procés que estiga en relació a la publicació.

Precisió

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat tenen la responsabilitat de garantir l’exactitud del material que publiquen. ANUARI d’Arquitectura i Societat anima els autors i lectors a que notifiquen mitjançant correu electrònic a l’Editor en Cap de la revista qualsevol errada que detecten en el treball publicat.

Front aquest fet, la revista publicarà en termini breu la correcció de l’errada detectada, sobre tot si es refereix a dades que puguen alterar la interpretació de la informació que es presenta a un article.

Les correccions derivades d’errades en un article, tant si procedeixen dels autors com si venen de la revista, no es consideren un mala conducta en la publicació.

El debat acadèmic

ANUARI d’Arquitectura i Societat promou el debat acadèmic mitjançant el foment de la comunicació entre autors i lectors, i convida els autors a contestar a totes les consultes i aclariments rebuts. Tanmateix, els autors no tenen dret a vetar els comentaris desfavorables sobre el seu treball i poden optar per no respondre a les crítiques i així ho consideren.

Pràctiques de publicació responsables

Els editors atindran a les recomanacions del Comitè d’Ètica en Publicació (COPE), el Consell d’Editors Científics (CSE), o altre òrgan competent, si es necessita més assessorament.

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat perseguiran els casos en que se sospite mala conducta i que es manifesten durant els processos de revisió per parells i publicació. Si es confirma un cas de mala conducta, els editors poden considerar la imposició de sancions als autors per un període de temps. Les sancions deuen aplicar-se de manera coherent. Abans d’imposar sancions, els editors defineixen formalment les condicions en les que s’aplicaran (i eliminaran) les sancions i els processos que van a emprar per fer-ho.

El plagi i els drets d’autor

Els editors i lectors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat tenen dret a esperar que el treball presentat és original de l’autor i respecta la propietat intel·lectual, que no ha estat plagiat i que no infringeix el dreta d’autor tant a les imatges com al text.

Es demana als autors que declaren que el treball presentat és original i que posseeixen els drets morals sobre el mateix. Pre recolzar la tasca de revisió dels avaluadors front un possible plagi, s’emprarà la plataforma Similarity Check i es comprovaran tots els treballs presentats mitjançant la valoració de l’informe obtingut.

En cas de que els editors de la revista tinguen evidències firmes de que existeix plagi, es posaran en contacte amb els autors del treball per aclarir les circumstàncies.

En cas de que els autors tinguen qualsevol dubte sobre l’originalitat del treball publicat, podran ajudar a aclarir la seua situació mitjançant l’enviament d’un correu a l’adreça: ojsadmin@upvnet.upv.es

Protegir la propietat intel·lectual

Els autors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat tenen dret a protegir i conservar la propietat intel·lectual sobre els seus treball, i així ho reconeixen els editors. La revista distribueix els continguts mitjançant una llicència creative commons 4.0 amb la que s’expressa l´ús que es pot fer dels continguts publicats.

Conducta del revisor i la propietat intel·lectual

Els autors tenen dret a esperar que els revisors o altres persones que entren en contacte amb l’obra abans de la seua publicació no empren el contingut en part o tot sense permís exprés de l’autor, entenent que el contingut és confidencial fins que no siga publicat.

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat protegeixen i posen les mesures necessàries per que el treball de cadascú puga ser desenvolupat amb la màxima confidencialitat i no entren en contacte, en tot cas, fins que el treball haja estat publicat.