Focus i abast

ANUARI d’Arquitectura i Societat és una revista de recerca d’àmbit internacional, on tenen cabuda els estudis i reflexions sobre cóm interaccionen la producció arquitectònica i la societat per la qual es du a terme. Fundada en 2021, és una iniciativa de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València, de l’Agrupació Borrianenca de Cultura i de la Càtedra Living Architecture, de la qual Living Ceramics és l’empresa finançadora.

ANUARI d’Arquitectura i Societat versa sobre la influència dels valors, interessos i mitjans d’una determinada societat i el seu temps en l’arquitectura que atén les seues necessitats, així com sobre la influència que aquesta arquitectura pot tenir, al seu torn, en aquests trets definitoris d’una societat en un moment històric donat.

La publicació està adreçada a totes les investigadores i tots els investigadors relacionats amb l’arquitectura, l’urbanisme, l’art, la tecnologia, la sociologia i la història, té una periodicitat anual, i apareix en versió digital i impresa. La selecció d’articles es realitza mitjançant un sistema d’arbitratge, seguint els protocols habituals per publicacions científiques seriades.

ANUARI d’Arquitectura i Societat publica contribucions relatives als següents camps de recerca d’acord amb la seua nomenclatura UNESCO:

6201 Arquitectura: Disseny arquitectònic, Jardins i parcs, Urbanism.

3329 Planificació urbana: Codis d’edificació, Comunicacions, Organització Comunitària, Ús del sol, Desenvolupament regional, Serveis sanitaris, Transport, Medi urbà, Relacions urbà-rurals.

3305 Tecnologia de la construcció: Disseny arquitectònic, Construcció d’aeroports, Grans edificis i gratacels, Ponts, Tecnologia del formigó, Enginyeria Civil, Preses, Drenatges, Excavacions, Fonaments, Ports, Construccions Pesades, Habitatges, Sistemes Hiperestàtics, Edificis Industrials i Comercials, Construccions lleugeres, Construccions metàl·liques, Metrologia de l’edificació, Organització d’obres, Construccions prefabricades, Formigó pretesat, Edificis públics, Regulacions, codis i especificacions, Mecànica del sol (construcció), Enginyeria d’Estructures, Resistència d’estructures, Topografia de l’edificació, Túnels, Obres subterrànies, Planificació urbana, Abastiment d’aigua, Construccions de fusta, Transmissió de calor a l’edificació.

3313 Tecnologia i Enginyeria Mecàniques: Materials de construcció.

2201 Acústica: Acústica arquitectònica.

5203 Demografia geogràfica: Demografia urbana.

5404 Geografia regional: Geografia urbana.

5506 Història per especialitats: Història de l’arquitectura.

Si té qualsevol pregunta pel que fa al format de presentació o té dubtes sobre algun tema i la seua idoneïtat per ser publicat en ANUARI d’Arquitectura i Societat, per favor, escriga directament a l’Editor en Cap.