Procés d'avaluació d'experts/ertes

El procés de revisió dels manuscrits triga aproximadament tres mesos, depenent de la disponibilitat de revisors experts, el nombre de revisions requerides i el calendari editorial.

El procés de lliurament comprèn les següents etapes:

  1. El Comitè Editorial, una vegada comprovat que l’article compleix amb les normes relatives a estil i contingut indicades a les directrius per autors, d’acord amb la secció a la que pertanya, remetrà l’article a dos experts revisors anònims.

Els revisors tindran un perfil acadèmic i actiu en l’àmbit de la recerca, i prèviament s’hauran donat d’alta a la plataforma de la revista indicant el camp específic de recerca (mitjançant paraules clau) i una breu descripció de la seua situació acadèmica. Els revisors tindran filiacions acadèmiques diferents entre si i diferents de la de l’autor.

Els revisors són seleccionats per l’editor en cap o pels editors associats d’ANUARI d’Arquitectura i Societat. Tanmateix, els autors podran també proposar un revisor per les seues contribucions, sempre que es complisca el següent criteri:

  • Els revisors deuen estar afiliats a una institució de recerca (universitat, institut, departament, etc.) i deuen presentar un perfil actiu dins del nivell de post doctorat.
  • Les següents persones no poden ser considerades: qualsevol coautor d’una publicació els darrers tres anys (articles, llibres, conferències, etc.); cap coeditor de cap publicació durant els darrers tres anys; ni cap company de recerca durant el mateix període.
  1. L’informe de valoració dels revisors incidirà sobre l’interès de l’article, la seua contribució al coneixement del tema tractat, les novetats aportades, les correctes relacions establertes, el judici crític desenvolupat, els referents bibliogràfics emprats, la seua correcta estructura i redacció, etc., indicant recomanacions, si escau, per la seua possible millora. El temps d’elaboració d’un informe de revisió és aproximadament d’un mes.
  2. Basant-se en les recomanacions dels revisors, es comunicarà als autors el resultat motivat de l’avaluació, que atindrà a quatre opcions: publicació sense canvis, publicació amb correccions menors, publicació amb correccions substantives, i no aconsellable per la seua publicació. També es facilitaran les observacions i els comentaris dels revisors.

L’editor serà responsable de determinar si un manuscrit revisat compleix els paràmetres de revisió establerts. L’editor pot rebutjar o sol·licitar una revisió addicional si determinara que una aportació revisada no compleix amb els requisits exigits.

  1. Si l’escrit s’accepta amb modificacions, els autors deuen reenviar una nova versió de l’article, responent als requeriments i suggeriments dels revisors dins de les dates límit del calendari de producció. Si l’autor és reticent o incapaç de revisar el manuscrit, aquest no serà publicat i l’autor haurà de retirar-se de la publicació. Si l’article no es modificat, i l’expedient roman inactiu durant un termini superior al necessari per que l’article puga ser publicat en el número temàtic corresponent, l’editor arxivarà l’enviament.
  2. D’acord amb el grau de compliment dels canvis requerits pels revisors, el consell editorial decidirà si es publica o no l’article. Una vegada presa aquesta decisió, l’autor rebrà la notícia.
  3. En el cas d’acceptació de l’article per la seua publicació, el/la/els/les autor/a/s/es hauran de signar la “Declaració de titularitat sobre l’obra i cessió de drets per la publicació a la revista ANUARI d’Arquitectura i Societat”, d’acord amb el model adjunt. El manuscrit passarà, a partir d’aquest moment, a ser programat per la seua publicació al número corresponent.

Tot el procés descrit es durà a termini a través de la plataforma Open Journal System (OJS) de la Universitat Politècnica de València, en les modalitats d’usuari autor o usuari revisor.

Es recomana als autors que ja han publicat en ANUARI d’Arquitectura i Societat que consideren altres publicacions periòdiques per nous enviaments de manuscrits, almenys en el transcurs del següent any després de la publicació del seu darrer article.