Fujimoto, Kazunori, y Aki Hirabayashi. 2017. «Casa En Nasu». EN BLANCO. Revista De Arquitectura 9 (22):72-79. https://doi.org/10.4995/eb.2017.7603.