The IMRD overflow phenomenon: form and function of Japanese-language journal documents

Authors

  • Rodrigo M. L. de Aragão Itaquera College of Technology

DOI:

https://doi.org/10.4995/rlyla.2016.4652

Keywords:

Academic writing, Scholarly publicatio, Academic Japanese, Japanese for specific purposes, Overall structure, Basic function

Abstract

Despite the growing body of research on the overall organization of documents from academic journals, little is known about the use of IMRD-based structures"”the pattern composed of Introduction, Methods, Results, and Discussion sections and its variants"”in publication categories other than the research article. The current paper addresses this phenomenon with the focus on Japanese-language journal documents. Both the structure and the basic function of 186 documents in Japanese of five categories different from the research article were analyzed. It was found that IMRD-based structures are consistently used in two and sparsely used in one of the five categories. Additionally, it was found that most documents exhibiting these structures report some kind of investigation. The results point to a close connection between form and function; the overflow of IMRD-based structures seems to be an external sign of the advance in academic journals of publication categories centered on research processes.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rodrigo M. L. de Aragão, Itaquera College of Technology

M.A. in Philology and Portuguese Language. Lecturer in Communication and Research Methods at the Itaquera College of Technology, Brazil.

References

Aizaki, H. (2009). “R o katsuyōshita sentaku jikken muke sentakushi shūgō no sakusei oyobi dēta bunsekiyō apurikēshon no kaihatsu”, Kōdō Keiryōgaku, 36/1, 35–46.

Akahori, M. (2009). “Ohtsuka Kazuo san no goseikyo o itamu”, Oriento, 52/1, 165–168. http://dx.doi.org/10.5356/jorient.52.165

Ishida, K. (2010). “Masuda Sei-ichi sensei goseikyo”, Oriento, 53/1, 150–151. http://dx.doi.org/10.5356/jorient.53.150

Kosugi, K. E. et al. (2011). “Kazoku kankei shakudo no kōsei to sono kaisōteki inshi kōzō ni tsuite”, Kōdō Keiryōgaku,38/1: 93–99.

Miki, K. (2008). “Daekichū kuromoguranin A nōdo no seitai futan shihyō toshite no kenshō—Chō jikan no hikensha jikken de no ōyō—”, Rōdō Anzen Eisei Kenkyū, 1/1, 59–62. http://dx.doi.org/10.2486/josh.1.59

Misawa, N. (2008). “Dai ikkai ‘Toruko keizai shi kaigi’ hōkoku”, Oriento, 51/1, 198–200. http://dx.doi.org/10.5356/jorient.51.198

Murakami, S. [æ‘上進亮]. (2011). “Tōmasu M. Kosutijen cho Tanahashi Shiko [棚橋志行] yaku: Ima, sekai de hontō ni okotteiru koto—Gendai de motto mo shigekiteki na kankyō mondai—”, Haikibutsu Shigen Junkan Gakkaishi,22/1, 94.

Murata, M. et al. (2014). “Semi intakuto saibō rishiiruhō o mochiita saibōnai ibento no kashika kaiseki—‘Ichi saibō seibutsugaku’ no saibōgawa tsūru toshite—”, Seibutsu Butsuri, 54/4, 206–209. http://dx.doi.org/10.2142/biophys.54.206

Nagai, M. (2010). “Kodai Ejiputo no shinkan moji shiryō ni okeru ‘kaigyō’—‘Erumitāju papirusu No. 1115’ o jirei toshite—”, Oriento, 53/1, 161–166. http://dx.doi.org/10.5356/jorient.53.161

Nagai, M. (2014). “Kigyō kaikei to rōdōsha no kenkō ni tsuite—Rōdō anzen eisei ni kakaru kigyō jōhō no kaiji jōkyō—”, Rōdō Anzen Eisei Kenkyū, 7/1, 3–12. http://dx.doi.org/10.2486/josh.7.3

Nakaema, S. et al. (2014). “Sangoshō bun’ya ni okeru kyōiku katsudō no genjō to kadai ni kansuru ankēto chōsa to kongo no suishin ni mukete no teian”, Nihon Sangoshō Gakkaishi, 16/1, 75-86. http://dx.doi.org/10.3755/jcrs.16.75

Nakayama, A., Tsurumi, H. (2008). “INDSCAL ni okeru teijigenkai to kōjigenkai o mochiita heiyō kaishaku—Hyakkaten de no shiizun goto no tenanto kan riyō to reiauto henkō no eikyō no shikakuteki haaku—”, Kōdō Keiryōgaku, 35/1, 103–117.

Nishimura, H. (2012). “Sakkinryoku o utau kakushu kūki seijō denki seihin no, tofu kansō jōtai no saikin ni taisuru kōka no umu no kenshō”, Nihon Kankyō Kansei Gakkaishi, 27/5, 342–345. http://dx.doi.org/10.4058/jsei.27.342

Okumura, T. (2008). “Kaisōteki senkei moderu ni yoru dēta kaiseki ni hitsuyō na sanpuru saizu no kettei—TIMSS 2003 no dēta o riyōshita shakai shinrigakuteki kenkyū e no tekiyō—”, Kōdō Keiryōgaku, 35/2, 221–228.

Onuma, M. et al. (2009). “Feretto no rinpashu 12 rei ni okeru ketsueki kensa shoken no kaikoteki kentō”, Dōbutsu Rinshō Igaku, 18/2, 47–52.

Sasahara, T. et al. (2014). “Harisashi sessō bōshi taisaku ni okeru kekkan senshi shien kāto no yūyōsei”, Nihon Kankyō Kansei Gakkaishi, 29/6, 424–428. http://dx.doi.org/10.4058/jsei.29.424

Sato, K. et al. (2014). “Kēburu terebi o katsuyōshita kōnyū shokuzai baransu gaido ga riyōsha ni ataeru eikyō no kentō”, Nihon Eiseigaku Zasshi, 69/3, 225–234. http://dx.doi.org/10.1265/jjh.69.225

Shimizu, M. (2013). “Robotto kontesuto to kōsen no kyōiku”, Kōgaku Kyōiku, 61/1, 79–81.

Soma, T. et al. (2012). “Wagakuni no pettoshoppu ni okeru inu koronauirusu to inu parubouirusu 2 gata no shinjun jōkyō”, Dōbutsu Rinshō Igaku, 21/3, 126–129.

Sugimoto, D. T. (2009). “Hasegawa Shuichi shi no shohyō ni taisuru ōtō”, Oriento 52/2: 164–171. http://dx.doi.org/10.5356/jorient.52.164

Sumino, H. et al. (2011). “Kōtō senmon gakkō (kōsen) ni okeru enjiniaringu dezain (ED) kyōiku no jisshi jōkyō”, Kōgaku Kyōiku, 59/6, 65–71.

Suzuki, K. (2010). “Beikoku ni okeru ECT yunitto to chiiki renkei”, Sōgō Byōin Seishin Igaku, 22/2, 137–141.

Tabuchi, A. & Shiota, Y. (2014). “Tsugite nagasa no chigai ga kanawa tsugite no asshuku seinō ni oyobosu eikyō”, Zairyō, 63/4, 303–307. http://dx.doi.org/10.2472/jsms.63.303

Takeuchi, K., Tabata, M., & Ito, Y. (2013). “Muyakuchū ni yoru kaisui zenshori”, Nihon Kaisui Gakkaishi, 67/5, 279–282.

Wada, Y. [和田安彦]. (2009). “Ozaki Hiroyuki [尾崎弘之] cho: Jisedai kankyō bijinesu—Seichō o michibikidasu 7 tsu no senryaku—”, Haikibutsu Shigen Junkan Gakkaishi, 20/5, 264.

Yamagata, S. (2013). “Rinbu ni sotta kakumaku ni kōjō byōhen ga mirareta neko no 1 rei”, Dōbutsu Rinshō Igaku,22/2, 74–76.

Yano, M. et al. (2011). “Sanka aen toranjisutā no kaihatsu to baiosensā ōyō”, Zairyō, 60/5, 447–456. http://dx.doi.org/10.2472/jsms.60.447

Yonehara, A. (2013). “Kaisō hisenkei moderu ni yoru shikiji nōryoku kaihatsu niizu asesumento—Kaisōteki na kankyō inshi o kōryoshita niizu asesumento moderu no kanōsei—”, Kōdō Keiryōgaku, 40/2, 123–134.

Yoshino, R. [å‰é‡Žè«’三]. (2005). “Shinrigaku ni totte sūgaku wa hitsuyō ka? ‘The Global Structure of Visual Space’ by Tarow Indow [Japanese characters omitted] (2004) Advanced Series on Mathematical Psychology Vol. 1, World Scientific: NJ”, Kōdō Keiryōgaku, 32/1, 70–73.

REFERENCES

Anthony, L. (1999). “Writing Research Article Introductions in Software Engineering: How Accurate is a Standard Model?”, IEEE Transactions on Professional Communication, 42/1, 38–46. http://dx.doi.org/10.1109/47.749366

Aragão, R. M. L. (2011a). “Modelos de estruturação do artigo científico: Retrato e discussão a partir de instruções aos autores da SciELO Brasil”, Cadernos de Letras da UFF, 43, 153–163.

Aragão, R. M. L. (2011b). “Um retrato da macroestrutura de artigos científicos da SciELO Brasil e o ensino da escrita científica”, in M. A. Martins, L. A. Sá Jr., M. G. S. Rodrigues, & S. F. Campos (organizers), Anais doV Encontro das Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino. Natal, Brazil: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CD-ROM publication, without page numbers).

Aragão, R. M. L. (2015). “A view into gencho ronbun: To what extent do Japanese original articles follow the IMRD pattern?”, in L. M. Morales & M. Matsuda (general coordinators), Proceedings of the 1st International Symposium on Japanese as a Global Language. São Paulo, Brazil: Universidade de São Paulo (CD-ROM publication, without page numbers).

Crookes, G. (1986). “Towards a Validated Analysis of Scientific Text Structure”, Applied Linguistics, 7/1, 57–70. http://dx.doi.org/10.1093/applin/7.1.57

Embrapa Informação Tecnológica (ca. 2016). Instructions to authors [of the Brazilian Journal of Agricultural Research]. http://www.scielo.br/revistas/pab/iinstruc.htm [retrieved: 31.1.2016]

Hill, S. S., Soppelsa, B. F., & West, G. K. (1982). “Teaching ESL Students to Read and Write Experimental-Research Papers”, TESOL Quarterly, 16/3, 333–347. http://dx.doi.org/10.2307/3586633

Holmes, R. (1997). “Genre Analysis, and the Social Sciences: An Investigation of the Structure of Research Article Discussion Sections in Three Disciplines”, English for Specific Purposes, 16/4, 321–337. http://dx.doi.org/10.1016/S0889-4906(96)00038-5Japan Science and Technology Agency (2015).

Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic. https://www.jstage.jst.go.jp/

Kimoto, K. (2006). “Hōgakukei ronbun no joron ni mirareru bunshō kōzō no bunseki—Minpō, shōhō, chiteki zaisanken hōkei ronbun o taishō ni—”, Senmon Nihongo Kyōiku Kenkyū, 8, 19–26. http://stje.kir.jp/download/08_19.pdf [retrieved: 31.1.2016].

Lin, L. & Evans, S. (2012). “Structural patterns in empirical research articles: A cross-disciplinary study”, English for Specific Purposes, 31, 150–160. http://dx.doi.org/10.1016/j.esp.2011.10.002

Muraoka, T. (2002). “Nōgakukei nihongo ronbun no ‘Kekka oyobi Kōsatsu’ ni okeru setsuzoku hyōgen to bunshō tenkai”, Senmon Nihongo Kyōiku Kenkyū, 4, 27–34. http://stje.kir.jp/download/04_27.pdf [retrieved: 31.1.2016].

Nihon Sōshō Gekagaku Kai (2013). “Sōshō” Nihon Sōshō Gekagakukai Kaishi Tōkō Kitei. http://www.jsswc.or.jp/pdf/jsswc_tokokitei2.pdf [retrieved: 18.10.2014].

Posteguillo, S. (1999). “The Schematic Structure of Computer Science Research Articles”, English for Specific Purposes, 18/2, 139–160. http://dx.doi.org/10.1016/S0889-4906(98)00001-5

Ruiying, Y. & Allison, D. (2004). “Research articles in applied linguistics: structures from a functional perspective”, English for Specific Purposes, 23, 264–279. http://dx.doi.org/10.1016/S0889-4906(03)00005-X

Shirasa, T. (2004). Kenkyū no susumekata matomekata: Gakusei shoshinsha no tame no gaidobukku (24thimpression). Tokyo, Japan: Kawashima Shoten.

Sollaci, L. B. & Pereira, M.G. (2004). “The introduction, methods, results, and discussion (IMRAD) structure: A fifty-year survey”, Journal of the Medical Library Association, 92/3, 364–367.

Suwa, K. (2005). Ronbun o kaitemiyō! Tokyo, Japan: Kokuseidō.

Swales, J. (1981). Aspects of Article Introductions (Aston ESP Research Reports No. 1). Birmingham: The Language Studies Unit, The University of Aston in Birmingham.

Swales, J. M. (2004). Research Genres: Explorations and Applications. New York, NY: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139524827|10 RLyLA Vol. 11 (2016), 1-10

Downloads

Published

2016-07-15

Issue

Section

Articles